Adatkezelési tájékoztató

Tippmix Radar mobilalkalmazással kapcsolatban

A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Tippmix Radar elnevezésű mobilalkalmazást (a továbbiakban: alkalmazás) bocsát azon felhasználók (a továbbiakban: érintettek) rendelkezésére, akik az alkalmazás által nyújtott szolgáltatásokat igénybe kívánják venni. Az alkalmazásnak ugyan nem célja az egyes felhasználók azonosítása, azonban az alkalmazás letöltése és használata során a Google Firebase, valamint az alkalmazást letöltő és használó érintett egyedi user azonosítója miatt az érintett adott esetben azonosítható. Így az alkalmazás letöltése és annak használata elkerülhetetlenül az érintettek személyes adatainak kezelésével jár a Társaság részéről.

A Társaság fontosnak tartja, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából a jelen tájékoztató keretében bemutassa a Tippmix Radar alkalmazást felhasználó természetes személyek, mint érintettek számára az adatkezelési tevékenység során tudomására jutott személyes adataik kezelését, továbbá rendelkezésükre bocsássa az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők.

A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő elérhetőségei

A Társaság adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nyújtására szolgáló elérhetőségei:

Címe: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.

Telefonszáma: 06-1/201-0580

E-mail címe: ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

E-mail címe: adatved@szerencsejatek.hu

Levelezési címe: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32

I.Az adatkezelés körülményeire vonatkozó alapvető információk

Az adatkezeléshez kapcsolódó célok:

 • Az érintett az alkalmazás első használata során végigmegy az úgynevezett onboarding folyamaton, ami az alkalmazás megismerését segíti elő. Az onboarding folyamat teljesítését az alkalmazás naplózza. (a továbbiakban: 1. sz. adatkezelési cél)
 • Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt. A szerencsejáték- szervezőnek a felelős játékszervezés elvének megfelelően el kell végeznie a Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szjtv.) és külön jogszabályban előírt, a 18 éven aluli személyek játéktilalmának biztosítását szolgáló intézkedéseket. (a továbbiakban: 2.sz adatkezelési cél)
 • A Társaság reklámcélú ajánlatot küld azon érintettnek, mint reklám címzettjének, aki előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy az alkalmazáson belül közvetlen megkeresés módszerével a felhasználó tevékenységének értékelésén (profilalkotáson) alapuló, ahhoz igazodó, személyre szabott reklámcélú ajánlatot kapjon. (a továbbiakban: 3. sz. adatkezelési cél)
 • A Társaság szelvényértesítőket küld azon érintettnek, akik előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy az alkalmazáson belül közvetlen megkeresés módszerével a felhasználó tevékenységének értékelésén (profilalkotáson) alapuló, ahhoz igazodó, személyre szabott szelvényértesítést kapjon. (a továbbiakban: 4. sz. adatkezelési cél)
 • A Társaság értesítéseket küld bizonyos sporteseményekről, azon érintettnek, akik előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy az alkalmazáson belül közvetlen megkeresés módszerével a felhasználó tevékenységének értékelésén (profilalkotáson) alapuló, ahhoz igazodó, személyre szabott értesítéseket kapjanak bizonyos sporteseményekről. (a továbbiakban: 5. sz. adatkezelési cél)
 • Az alkalmazáson belül lehetőség van az érintettnek szelvényeit összeállítani és elmenteni. (a továbbiakban: 6. sz. adatkezelési cél)
 • A szelvénybeolvasó funkció segítségével lehetőség van a Társaság értékesítési hálózatában vagy a Társaság partnereinél vásárolt szelvényt – akár digitálisan, az érintett kamerájának használata által, akár manuálisan, a szelvény azonosító számát begépelve – beolvasni, ami által az eltárolódik az alkalmazásban. (a továbbiakban: 7. sz. adatkezelési cél)
 • A „Kedvenceim” funkció használatával az érintettnek lehetősége van elmentenie az alkalmazáson belül kedvenc csapatait, sportolóit, eseményeit, sportágait és bajnokságait. (a továbbiakban: 8. sz. adatkezelési cél)
 • Az alkalmazás képes az érintett eszközének földrajzi pozíciójának megállapítására, ami előfeltétele a „Lottózókereső” funkció érintett általi használatának. (a továbbiakban: 10. sz. adatkezelési cél)

A kezelt személyes adatok köre:

Az 1. sz. adatkezelési céllal összefüggésben a Társaság az érintett alábbi adatait kezeli:

 • Onboarding folyamat megtekintésének a ténye,
 • Onboarding folyamat megtekintésének az ideje,
 • az érintett eszközének azonosító adatai.

A 2. számú adatkezelési céllal összefügésben a Társaság az érintett alábbi adatait kezeli

 • az a tény, hogy az érintett, nyilatkozott arról, hogy elmúlt 18 éves,
 • annak a dátuma, amikor az érintett úgy nyilatkozott, hogy elmúlt 18 éves,
 • az érintett eszközének azonosító adatai.

A 3., 4. és 5. számú adatkezelési céllal összefügésben a Társaság az érintett alábbi adatait kezeli

 • azt a tényt, hogy az érintett hozzájárult a marketing és/vagy szelvényértesítők és/vagy sportesemény értesítések küldéséhez.
 • a marketing és/vagy szelvényértesítők és/vagy sportesemény értesítések küldéséhez való hozzájárulás ideje,
 • az érintett eszközének azonosító adatai.

A 6. számú adatkezelési céllal összefügésben a Társaság az érintett alábbi adatait kezeli

 • a fogadási esemény neve,
 • a fogadási esemény kezdési időpontja,
 • a fogadási esemény sportága, országa, bajnoksága,
 • piac,
 • minimum kötésszám (amennyiben van),
 • kimenetelek.
 • az érintett eszközének azonosító adatai.

A 7. számú adatkezelési céllal összefügésben a Társaság az érintett alábbi adatait kezeli

 • beolvasott szelvény sorszáma,
 • beolvasott szelvény tartalma,
 • az adott szelvény beolvasásának ideje,
 • az érintett eszközének azonosító adatai.

A 8. számú adatkezelési céllal összefügésben a Társaság az érintett alábbi adatait kezeli

 • az érintett által beállított kedvenc csapatok és/vagy sportoló és/vagy esemény és/vagy sportág és/vagy bajnokság,
 • az adott beállítás időpontját,
 • az érintett eszközének azonosító adatai.

A 9. sz adatkezelési céllal összefügésben a Társaság az érintett alábbi adatait kezeli

 • az érintett hangja
 • személyazonosító adatok (az érintett neve, születési helye és ideje, anyja születési neve)
 • kapcsolattartásra vonatkozó személyes adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím, levelezési cím)
 • ügyfél azonosító adatok (egyedi számazonosító, felhasználónév)
 • hívás időpontjára vonatkozó adatok

a beszélgetés során vagy e-mailben az érintett által megadott vagy a felek között elhangzott személyes adatnak minősülő adatok/információk az érintettről vagy érintetten kívüli

harmadik félről.

A 10. sz adatkezelési céllal összefügésben a Társaság az érintett alábbi adatait kezeli

 • az érintett eszközének földrajzi pozíciója,
 • geolokáció használatához adott hozzájárulás ténye és ideje,
 • az érintett eszközének azonosító adatai.

Az adatkezelés jogalapja:

Az 1., 6.,7. és 8. számú adatkezelési céllal összefüggésben kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Jelen esetben ez a szerződés az érintett és a Társaság között az alkalmazás használata céljából létrejövő szerződés.

A 2. számú adatkezelési céllal végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történik, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a kötelezettséget az Szjtv. 1. § (5b) bekezdése írja elő a Társaság számára.

A 3., 4.,5. és 10. számú adatkezelési céllal összefüggésben kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az érintett önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

Az érintettnek az alkalmazás „Értesítések” menüpontjában bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni, valamint a Geolokáció megadását is bármikor lehetősége van kikapcsolni.

A 9. számú adatkezelési céllal összefüggésben kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja a fogyasztói panaszok és fogyasztói megkeresések esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelés a Társaság, mint adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amely jogos érdek a fogyasztói panaszok kivizsgálása és a panaszok kezelése.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen jogos érdek jogalap alapján végzett adatkeléssel szemben megilleti Önt a tiltakozáshoz való jog, amelynek részletes körülményeiről az adatkezelési tájékoztató érintetti jogok címe alatt kaphat bővebb információkat.

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás és adategyeztetés a szerződés teljesítése érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, amelyben az érintett az egyik fél.

Az adatkezelés időtartama:

Az 1.,6.,7. és 8. sz. adatkezelési céllal összefügésben kezelt személyes adatokat, a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési ideje alapján, a profil megszűnésétől számítva 5 évig kezeli.

A 2. sz. adatkezelési céllal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Társaság az életkor ellenőrzésétől számítva 6 évig kezeli.

Az 3.,4.,5. és 10. sz. adatkezelési céllal összefügésben kezelt személyes adatokat, a Társaság a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a profil megszűnéséig kezeli.

A 9. sz. adatkezelési céllal összefüggésben a fogyasztói panaszok és fogyasztói megkeresések esetén az adatokat a Társaság a panaszbejelentéstől vagy megkereséstől számított 5 évig kezeli, míg az ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel és adategyeztetés során rögzített és kezelt adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési idejéig kezeli.

Címzettek, illetve kik férhetnek hozzá a kezelt személyes adatokhoz:

A személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik a munkakörükből adódóan jogosultak, illetve kötelesek részt venni az adatkezelési célokban meghatározott tevékenységekben, valamint akik, azokat ellenőrizni jogosultak.

A mobilalkalmazáshoz kapcsolódóan az alábbi adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor:

Az alkalmazás üzemeltetése, hibák javítása, fejlesztések végrehajtása a Trendency Online Zrt. segítségével valósul meg.

Trendency Online Zrt.

Székhelye: 1092 Budapest, Knezits utca 12. fszt. 3.

Elérhetőségei: info@trendency.hu, tel: +36 70 426 1423 https://trendency.hu/

A kezelt személyes adatok – a jogszabályi kötelezettségből eredő hatósági adattovábbítás esetét kivéve – harmadik személy számára nem kerülnek továbbításra.

II.Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

A Társaság az érintett jelen adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, vagy kérését indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére, vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintettet a jelen adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon az alábbiakhoz:
  • a kezelt személyes adatokhoz,
  • az érintett személyes adatok kategóriáihoz,
  • az adatkezelés céljaihoz,
  • azon címzettekhez, vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte, vagy közölni fogja,
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz,
 • azon információkhoz, hogy az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való tájékoztatáshoz,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a Társaság, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz,
 • az automatikus döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is), valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikához és ahhoz, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • Törléshez való jog, amelynek alapján az érintett kérheti, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A törléshez való jog jelen adatkezelési tájékoztatóban felsorolt adatkezelési célok közül a 3.,4. és 5. számú adatkezelési célokkal összefüggésben értelmezhető.
 • Tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozáshoz való jog jelen adatkezelési tájékoztatóban felsorolt adatkezelési célok közül kizárólag a 9. számú adatkezelési céllal, a fogyasztói panaszok és megkeresésekkel összefüggésben értelmezhető.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike fennáll:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság.

Az alkalmazáson belüli profilalkotás lehetővé teszi az alkalmazásnak, hogy az egyéni preferenciák, érdeklődés és viselkedés alapján az érintettek kizárólag releváns értesítéseket kapjanak, valamint ezzel párhuzamban megszűrje az érintett számára irreleváns tartalmakat, ami javítja az az alkalmazás

használatának élményét, továbbá elősegíti, hogy a Társaság képes legyen minél hatékonyabb módon fejleszteni az alkalmazást.

Az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés vonatkozásában

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először intézzen megkeresést a Társaság jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei valamelyikén, vagy forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a Társaság kezeli a személyes adatait, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Az egyéb közigazgatási, vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben szerinte a Társaság, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével, vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: felügyeleti hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszáma: 06 1/391-1400

Telefax száma: 06 1/391-1410

A Társasággal, vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

A rendelkezésre álló közigazgatási, vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2024.04.12-től hatályos.

Szerencsejáték Zrt.